s
ارتودنسی پیشگیری

در صورتیکه کودک زود تر از موعد دندان شیری خود را ( مخصوصا آسیا ها ) را از دست بدهد برای جلوگیری از بسته شدن فضای این دندان و بهم خوردن نظم قوس دندانی فضا نگهدارنده ها گذاشته میشوند . فضا نگهدارنده ثابت حجم کمتری دارد و به دندان های مجاور چسبانده می شود اما فضا نگهدارنده متحرک به صورت یک پلاک آکریلی ساخته می شود و در مواقعی که کودک دندان های پیشین خود را به دلیل ضربه یا پوسیدگی از دست داده باشد میتوان با جایگزین کردن دندان های مصنوعی کوچک هم فضا و هم زیبایی کودک را حفظ کرد