s
سوالات شما

هماتوم رویشی گاهی اوقات قبل از رویش دندان برحستگی کبودی در ناحیه رویش به وجود می آید که والدین را از جهت به وجود آمدن کیست یا بدخیمی نگران میکند . باید بدانیم این نمای به ظاهر بدشکل به دلیل خونریزی زیر لثه به وجود می آید و بعد از رویش دندان به سرعت برطرف میگردد. هماتوم رویشی معمولا کمی قبل از رویش دندان آسیا دیده می شود ولی ممکن است متعاقب رویش دندان های قدامی نیز مشاهده شود بنابراین باید والدین را توجیه کرد که با توجه به فیزیولوژیک بودن این نما هیچ درمان و اقدامی مورد نیاز نیست.